Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně soukromí představuje naše současné zásady a postupy týkající se osobních údajů, které se od vás vyžadují přímo anebo prostřednictvím našich webových stránek.

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů budou zájmena „náš“ a „my“ včetně jejich příslušných gramatických tvarů zastupovat společnost LEO Pharma A/S a LEO Laboratories Limited.

Registrací do služby Podpora pacientů QualityCare™ prostřednictvím těchto webových stránek vyjadřujete svůj výslovný souhlas s tím, abychom získávali a využívali informace podle ustanovení v PŘÍLOZE 1 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Než předáte prostřednictvím těchto webových stránek jakékoli informace, je nutné, abyste si přečetli níže uvedené Zásady ochrany osobních údajů a Formulář souhlasu a abyste vyjádřili výslovný souhlas s využitím vašich osobních údajů podle Zásad ochrany osobních údajů a Formuláře souhlasu.

Termín „osobní údaje“ označuje údaje, z nichž lze zjistit vaši totožnost, například vaše jméno, datum narození, informace o zdravotním stavu, e-mailovou nebo poštovní adresu a telefonní číslo.

Ochrana osobních údajů – používání zjištěných osobních údajů o vaší osobě

Osobní údaje předávané na našich webových stránkách budou uchovány v utajení a budou použity pouze k účelům uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a ve formuláři souhlasu.

Vaše osobní údaje můžeme použít v těchto případech:

 • správa webových stránek a našeho podnikání včetně statistické analýzy
 • abychom vám umožnili využívat služeb nabízených na webových stránkách
 • personalizace vaší návštěvy na webových stránkách, pomoc při vašem používání webových stránek, řešení vašich připomínek a zodpovídání vašich dotazů
 • abychom se na vás mohli obrátit prostřednictvím e-mailu, sms, telefonicky nebo běžnou poštou, pokud byste o to požádali, včetně marketingových účelů
 • provádění průzkumů, studií a hodnocení
 • zjištění, kdo používá webové stránky a jak, lepší pochopení potřeb a zájmů návštěvníků a uživatelů, abychom mohli webové stránky zdokonalovat
 • z hlediska dodržování a plnění platných zákonů, směrnic či předpisů
 • pro všechny další účely, s nimiž budete souhlasit

Ochrana údajů – jak je zajištěna ochrana vašich osobních údajů

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zajistili trvalou správnost údajů a správné použití informací, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zajištění informací, které shromažďujeme prostřednictvím internetu.

Zaměstnanci s přístupem k osobním údajům jsou proškoleni, aby s těmito daty nakládali odpovídajícím způsobem a v souladu s našimi bezpečnostními protokoly a přísnými normami pro ochranu důvěrných informací. Přestože nemůžeme dát záruku proti jakékoli ztrátě, zneužití, neoprávněnému zveřejnění, pozměnění nebo zničení údajů, používáme příslušná opatření, kterými se snažíme těmto nežádoucím případům zabránit.

Tímto jste srozuměni a souhlasíte s tím, aby byly vaše osobní údaje zpřístupněny těmto subjektům:

 • společnost LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S a jakákoli další společnost v rámci skupiny LEO Pharma Group
 • třetí strany zajišťující technickou podporu (např. služby hostingu)
 • externí poskytovatelé služeb pomáhající společnostem LEO Pharma Group nebo zasílající vám sdělení
 • jakýkoli navrhovaný právní nástupce, příjemce nebo nabyvatel společnosti LEO Pharma Group, který zpracovává vaše osobní údaje podle těchto Zásad ochrany osobních údajů
 • jakýkoli státní, správní, soudní či regulační orgán, pokud požaduje spolupráci při řízeních, šetřeních a vyšetřováních nebo jde o splnění jakýchkoli požadavků zákona či předpisů

Jste srozuměni s tím, že tito příjemci mohou sídlit v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně Spojených států amerických, jejichž zákony na ochranu údajů se nemusejí shodovat se zákony v zemích EHP.

Ochrana údajů – vaše práva a povinnosti

Nás nebo jakoukoli námi pověřenou třetí stranu můžete požádat o tyto služby:

 • poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o vás zpracovávány; o účelech tohoto zpracování; kategoriích příjemců těchto údajů; a jakýchkoli dalších dostupných informací ohledně zdroje takových údajů
 • oprava, vymazání nebo zablokování osobních údajů, které o vaší osobě vedeme my nebo námi pověřená třetí strana, pokud se ukáže, že jsou nepřesné nebo zavádějící
 • Pokud jste nás požádali o informace, např. o zaslání zpravodajů apod., a žádné další informace si již nepřejete odebírat, můžete jednoduše zrušit odběr dalších informací od nás prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Jestliže se změní vaše osobní údaje vedené u naší společnosti nebo u námi pověřené třetí strany, informujte nás prosím co nejdříve, abychom zajistili aktuálnost našich záznamů.

Správci dat

Správci dat zodpovědní za tyto webové stránky jsou společnosti LEO Laboratories Limited a LEO Pharma A/S.

Dotazy

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, zajímá vás, jak používáme vaše osobní údaje nebo si přejete uplatnit jakákoli svá práva na ochranu osobních údajů, obraťte se na

LEO Pharma s.r.o. 
Hanusova 18/1411 
140 00, Praha 4
Web: www.leo-pharma.com

PŘÍLOHA 1: FORMULÁŘ SOUHLASU
Chápeme, jak je vaše soukromí pro vás důležité, proto je naším cílem zachovat utajení, bezpečnost a správnost vašich osobních údajů.

Získávání a zpracování údajů pro účely účasti ve službě Podpora pacientů QualityCare™

Jestliže se zaregistrujete do služby Podpora pacientů QualityCare™, jste srozuměni a výslovně souhlasíte s tím, aby společnosti LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S a jakákoli další přidružená společnost v rámci LEO Pharma Group mohly získávat, zpracovávat nebo používat vaše osobní údaje podle ustanovení v tomto formuláři souhlasu a v Zásadách ochrany osobních údajů. Zde budou mimo jiné zahrnuty následující osobní údaje („údaje podpory pacientů“):

 • vaše kontaktní informace, včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy
 • vaše pohlaví, věk a choroba
 • délka trvání vaší choroby

Databáze QualityCare™ bude umístěna centrálně společností LEO Pharma A/S využitím poskytovatele služeb v Dánsku. V budoucnu se můžeme rozhodnout o umístění dat ve společnosti LEO Pharma Group nebo u jiného poskytovatele služeb. Údaje podpory pacientů budou zpracovány za těmito účely:

 • pro poskytování služeb podpory pacientům podle jednotlivých profilů na základě jednotlivě zaváděných dat zpracovávaných algoritmem a pro kontakt s vámi
 • zajištění zpětné vazby pro zdravotnické odborníky, pacientská sdružení a další strany v systému zdravotnictví
 • zkvalitnění služby Podpory pacientů QualityCare™ v oblasti funkčnosti, obsahu a inovací
 • oznamování nežádoucích účinků společnostem LEO Pharma Group a regulačním orgánům ve zdravotnictví s využitím anonymizovaných dat

Můžeme vám zaslat sdělení týkající se služeb podpory pacientů e-mailem, sms zprávou nebo jiným elektronickým prostředkem. Souhlasíte s takovými sděleními a jste srozuměni s tím, že můžeme využít poskytovatele služeb, aby nám pomohl tato sdělení rozesílat, a s tím, že mohou být účtovány standardní poplatky za text a data.

Převod údajů podpory pacientů

Tímto jste srozuměni a výslovně souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje v rámci podpory pacientů zpřístupněny těmto subjektům:

 • společnost LEO Laboratories Limited, LEO Pharma A/S a jakákoli další společnost v rámci skupiny LEO Pharma Group
 • třetí strany poskytující technickou podporu (např. služby hostingu) týkající se databáze QualityCare™
 • externí poskytovatelé služeb pomáhající společnostem LEO Pharma Group s údržbou a vývojem koncepce a platformy QualityCare™ nebo se zasíláním sdělení vaší osobě
 • jakýkoli navrhovaný právní nástupce, příjemce nebo nabyvatel společnosti LEO Pharma Group, který zpracovává údaje podpory pacientů podle tohoto formuláře souhlasu
 • jakýkoli státní, správní, soudní či regulační orgán, pokud požaduje spolupráci při řízeních, šetřeních a vyšetřováních nebo jde o splnění jakýchkoli požadavků zákona či předpisů

Jste srozuměni s tím, že tito příjemci mohou sídlit v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně Spojených států amerických, jejichž zákony na ochranu údajů se nemusejí shodovat se zákony v zemích EHP.

Přehled všech společností LEO Pharma Group a také jejich adresy najdete na stránkách www.leo-pharma.com, na nichž je třeba pravidelně tyto informace ověřovat.

Informace, oprava, odstranění nebo zablokování osobních údajů / zrušení souhlasu

Údaje podpory pacientů poskytujete na základě dobrovolnosti, pokud je nebudete poskytovat, může se stát, že vám nebudeme schopni zajistit individualizované služby podpory pacientů.

Kdykoli máte právo si vyžádat přístup k informacím, které o vaší osobě uchováváme. Máte rovněž právo kdykoli si vyžádat opravu, odstranění nebo zablokování svých údajů podpory pacientů podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů. A konečně můžete svůj souhlas kdykoli zrušit s následnou účinností a bez nutnosti uvést jakýkoli důvod. Neúčtujeme náklady ani poplatky za poskytnutí přístupu k údajům podpory pacientů ani za jejich opravu, odstranění nebo zablokování.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, zajímá vás, jak používáme vaše údaje podpory pacientů nebo si přejete uplatnit jakákoli svá práva na ochranu osobních údajů, obraťte se na vedoucího pro kvalitu, dodržování předpisů a ochranu údajů společnosti

LEO Pharma s.r.o. 
Hanusova 18/1411 
140 00, Praha 4
Web: www.leo-pharma.com