Odmítnutí právní odpovědnosti

Tyto webové stránky („webové stránky“) nejsou určeny osobám mladším 18 let. Vlastníkem těchto webových stránek je společnost LEO Pharma A/S a jejich správcem je společnost LEO Laboratories Limited. Pro účely těchto Podmínek použití budou zájmena „náš“ a „my“ včetně jejich příslušných gramatických tvarů zastupovat společnost LEO Pharma A/S a LEO Laboratories Limited. Máte-li jakékoli dotazy k používání webových stránek nebo k těmto Podmínkám použití, můžete se na nás obrátit. Kontaktní údaje najdete na konci těchto Podmínek použití.

Podmínky použití platné pro www.qualitycare.cz

Tyto podmínky použití se vztahují na veškerý obsah webových stránek a na jakoukoli korespondenci s vámi a/nebo s jakoukoli třetí stranou, kterou jsme doporučili. Použitím těchto webových stránek stvrzujete, že tyto podmínky přijímáte bez ohledu na to, zda jste se rozhodli u nás zaregistrovat, včetně využití vašich osobních údajů podle Zásad ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách [vložte odkaz na Zásady ochrany osobních údajů], které tvoří součást těchto Podmínek použití. Pokud se u nás zaregistrujete ke službě Podpora pacientů QualityCare™, vyjadřujete tím výslovný souhlas s použitím vašich osobních údajů, jak je stanoveno ve formuláři souhlasu v příloze I k Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud tyto Podmínky použití neakceptujete, potom tyto webové stránky nepoužívejte.

 1. Pokud se rozhodnete u nás zaregistrovat a vytvořit si účet, váš účet zůstane aktivní, ledaže byste jej 90 dní nepoužili. Po této lhůtě obdržíte až 2 e-maily s upozorněním, že pokud neprovedete aktivaci účtu, bude deaktivován. Jestliže svůj účet nepoužijete do 14 dní po obdržení našeho třetího e-mailu, bude deaktivován.
 2. Obsah těchto webových stránek je veřejně přístupný pro informační účely. Snažíme se udržovat obsah stále aktuální, ale nemůžeme se vždy zaručit za to, že je tento obsah úplný a bezchybný nebo že jej uživatelé těchto stránek mohou použít dle očekávání. Nemůžeme rovněž zaručit, že se zlepší kvalita života uživatelů těchto webových stránek. Obsah je poskytován výhradně pro vaši informaci. Účelem obsahu nejsou žádné rady ani doporučení žádného druhu a nesmíte jej nikdy použít jako náhradu za radu lékaře nebo jiných kvalifikovaných zdravotnických odborníků.
 3. Tyto webové stránky obsahují odkazy na internetové stránky třetích stran, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, a neslouží tudíž k podpoře žádných informací, výrobků ani služeb, které jsou na těchto jiných internetových stránkách nabízeny nebo dodávány. Pokud přejdete na odkaz kterékoli z těchto internetových stránek, upozorňujeme, že mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že odmítáme odpovědnost za tyto zásady a za takové stránky. Tyto zásady si ověřte, než na těchto jiných webových stránkách zadáte jakékoli osobní údaje.
 4. Jestliže vám QualityCare™ zasílá e-maily, jste srozuměni a souhlasíte s tím, že e-mailová adresa této služby není kontrolována, a tudíž na tyto e-maily neodpovídejte. Rovněž pokud vám QualityCare™ zašle zprávu sms / textovou zprávu, není dané telefonní číslo obsluhováno a tudíž na tyto zprávy sms / textové zprávy neodpovídejte.
 5. V určitých časových intervalech mohou být webové stránky nedostupné v důsledku provádění údržby nebo z jiných důvodů mimo naši kontrolu. Nepřebíráme odpovědnost za žádné takové poruchy, prodlevy nebo přerušení provozu.
 6. Zavedeme veškerá odpovídající opatření k ochraně těchto webových stránek proti počítačovým virům, červům, trojským koňům či jiným hrozbám. Nezaručujeme však, že tyto webové stránky neobsahují žádné takové škodlivé programy a odmítáme jakoukoli odpovědnost za ztrátu v důsledku škodlivých programů přenesených z těchto webových stránek nebo prostřednictvím souborů z těchto webových stránek stažených.
 7. Společnost LEO Pharma A/S je vlastníkem všech práv k duševnímu vlastnictví nebo k nim vlastní licenci (včetně všech autorských práv) vztahující se na všechen text, grafiku a počítačový kód těchto webových stránek, na celkový design těchto webových stránek a na výběr, uspořádání a prezentaci veškerého materiálu na těchto webových stránkách. Povolení používat obsah těchto webových stránek můžeme kdykoli zrušit. Obsah nelze kopírovat k jiným než k osobním a nekomerčním účelům při zachování všech prohlášení o autorských nebo jiných vlastnických právech. Pokud není výslovně uvedeno na těchto webových stránkách jinak, nesmíte kopírovat, zobrazovat, stahovat, měnit, reprodukovat ani znovu přenášet žádný úplný ani částečný obsah z žádného fóra ani žádnými prostředky bez předchozího výslovného a písemného povolení.
 8. Podle těchto Podmínek použití nepřebíráme odpovědnost za žádnou ztrátu ani poškození, které jsme zapříčinili my nebo naše přidružené společnosti v těchto případech: (a) nedošlo k porušení zákonné povinnosti péče, kterou jsme vám byli povinni poskytnout; (b) vzniklá ztráta nebo škoda není odůvodněně předpokládaný výsledek jakéhokoli takového porušení; a (c) jakékoli zvýšení ztráty nebo škody vyplývá z porušení těchto Podmínek použití z vaší strany. Naše odpovědnost v žádném případě nezahrnuje ztráty spojené s vaší osobou, například ztráta dat, ušlý zisk nebo přerušení obchodní činnosti. Žádné ustanovení v této dohodě neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za úmrtí nebo újmu na zdraví v důsledku zanedbání z naší strany nebo zanedbání našich zaměstnanců, přidružených společností, dodavatelů nebo zástupců.
 9. Tyto Podmínky použití můžeme ukončit v těchto případech: (a) pokud porušíte jakákoli podstatná ustanovení těchto Podmínek použití (nebo pokud jednáte způsobem, který jasně dokazuje, že nemáte záměr nebo nejste schopni dodržet ustanovení těchto Podmínek použití); (b) pokud to vyžaduje zákon; (c) pokud přecházíme na služby, v jejichž rámci se již neposkytuje podpora pacientům v zemi, v níž máte své bydliště nebo v níž jste využívali služeb podpory pacientů; (d) pokud poskytování služeb podpory pacientů přestalo být podle našeho názoru komerčně efektivní.
 10. Průběžně a neustále zlepšujeme své metody komunikace a přidáváme na tyto webové stránky nové funkce a užitečné prvky. Z důvodu těchto probíhajících změn, změn v zákonech a měnící se povahy technologií se mohou občas změnit naše postupy práce s daty. Jestliže se změní naše postupy práce s daty, zveřejníme (jakmile to bude uskutečnitelné) změny na těchto webových stránkách, abyste o nich byli informováni. Proto vás žádáme, abyste stránky pravidelně navštěvovali.
 11. Tyto Podmínky použití jsou pouze pro vás a nemůžete převést ani je ani žádná ze svých práv, která z nich vyplývají, žádné třetí straně bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 12. Pokud příslušný soud shledá některé z ustanovení těchto Podmínek použití za nelegální, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení pozměněno tak, aby bylo v maximálním možném rozsahu vymahatelné a účinné.

Spojte se s námi

LEO Pharma s.r.o. 
Hanusova 18/1411 
140 00, Praha 4
Web: www.leo-pharma.com